سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مجله الوین

نظر

خبر 4 آبان 1400- فراخوان شماره 80 – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت توانیر در راستای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه 10 آبان ماه 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 1 شهریور 1400- فراخوان شماره 77 – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه 12 شهریور ماه 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 21 تیر 1400- فراخوان شماره 76 – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه 28 تیر ماه 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 72 – (مجدد) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 71 – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 7 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 70 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 21/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 7 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 70 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 21/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 4 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 69 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 10/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 4 اردیبهشت 1400- فراخوان شماره 69 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 10/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 25 فروردین 1400- فراخوان شماره 68 – (مجدد) مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 03/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 22 فروردین 1400- فراخوان شماره 67 – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 22 فروردن 1400- فراخوان شماره 67 – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 22 فروردین 1400 – فراخوان شماره 67 – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 22 فروردین 1400- فراخوان شماره 67 – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 31/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 17 فروردین 1400- فراخوان شماره 66 – رئیس گروه زیر ساخت و شبکه در دفتر توسعه زیر ساخت سیستمهای اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
دفتر توسعه زیر ساخت سیستمهای اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در راستای راهبرد شایسته گزینی، از داوطلبان واجد شرایط برای همکاری در سمت رئیس گروه زیر ساخت و شبکه، دعوت به اعلام آمادگی می نماید:

مهلت ثبت نام: 01/ 02/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 17 فروردین 1400- فراخوان شماره 65 – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 27/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 14 فروردین 1400 – فراخوان شماره 64 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 27/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر 14 فروردین 1400 – فراخوان شماره 64 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: 27/ 01/ 1400

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

منبع:
http://padidehkashan.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/